ΔΩΡΕΑ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΔΩΡΕΑ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΩΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

Ι. ΒΙΒΛΙΑ.

A

Ansell, E. W. 1951-52. The Control of Distortion in Welded Structures. The Association of Engineering and

Shipbuilding Draughtsmen.Session 1951-52.53 p.

B

Boat Supplies 1941 by Willis. 208 p.

Booklet of General Information 180’ Patrol Craft Escort Vessels. Serial No 52. Confidential.

C

Can Industrial Radiography help you? The Kodak School of Industrial and Engineering Radiography. 35 p.

Conférence Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960. Printed and Published

by Her Majesty’s Stationery Office. 512 p.

G

General Recommendations for the Radiographic Examination of Fusion Welded Circumferential Butt

Joints in Steel Pipes. British Standard 2910 : 1957. British Standards Institution. 44 p.

Germanischer Lloyd. Klassifikationsvorschriften für stöhlerne Seeschiffe Kühlanlagen stählerne

Binnenschiffe. Ausgabe März 1977. 40 Seiten .

H

Hamilton, J. W. 1947-48. Design Examples for Young Draughtsmen. The Association of Engineering and

Draughtsmen. Session 1947-48 ( Revised ). 70 p.

Hamilton, J. W. 1948-49. Castings. The Association of Engineering and Shipbuilding Draughtsmen.

Session 1948-49. 54 p.

K

Keeling, Kenneth G. 1946-47. The Fundamentals of Metallurgy. The Association of Engineering and

Shipbuilding Draughtsmen. Session 1946-47. 31 p.

Kemp, J. F. & Young, Peter. Notes on Cargo Work. Kandy Publications.

M

Mitchell, W, R. 1948-49. Mechanical Ventilation of Ships. The Association of Engineering and

Shipbuilding Draughtsmen. Session 1948-49. 46 p.

P

Perko Catalog 105 1944. Perkins Marine Lamp & Hardware Corp. 144 p.

Pottinger, J. F. 1950-51. Boiler Safety Valves. The Association of Engineering and Shipbuilding

Draughtsmen. Session 1950-51. 44 p.

Provisional Rules for the Construction of Reinforced Plastic Yachts. Lloyd’s Register of Shipping. London.

65 pages, 29 tables & 4 figures.

R

Repairs to Welded Ships. Report No. M. 3. 1955. Published by Her Majesty’s Stationary Office. 12 p.

Rodger, J. and Hartkopf, R. 1945-46. High Pressure Hydraulic Control Equipment. The Association of

Engineering and Shipbuilding Draughtsmen. Session 1945-46. 66 p.

Rules for the Classification and Construction of Seagoing Steel Ships. Germanischer Lloyd. 1973 Edition.

Vol I. Classification Rules Hull. 196 p.

Rules for the Classification and Construction of Steel Vessels. 1951. American Bureau of Shipping. New

York. 407 p.

Rules for the Construction and Classification of Steel Ships I. Metric Units. 1960. Large Ships. Det Norske

Veritas. Establ. 1864. Oslo. 433 p.

Rules and Regulations for the Construction and Classification of Steel Vessels. Bureau Veritas-

International Register for the Classification of Ships and Aircraft. 1828·1969. 600 p.

Rules for the Construction and Classification of Steel Ships with Length less than 90 Meters. 1969.

Det Norske Veritas. Founded 1864. 252 p.

Rules and Regulations for the Construction and Classification of Steel Ships. 1970. Lloyd’s Register of

Shipping. London. 646 p.

Rules for Building and Classic Steel Vessels. 1971. American Bureau of Shipping. New York. 697 p.

Rules for the Construction and Classification of Steel Ships. 1976. Det Norske Veritas. Oslo. 773 p.

Rules for the Hull Construction of Steel Ships under 90 m. in Length. 1976. Lloyd’ s Register of Shipping.

London. 164 p.

Rules and Regulations for the Construction and Classification of Steel Ships. 1976. Lloyd’s Register of

Shipping. London. 722 p.

Rules and Regulations for the Construction and Classification of Steel Vessels. 1977. Bureau Veritas.

Paris. 838 p.

Rules for Building and Classing Steel Vessels. 1979. American Bureau of Shipping. New York.

Rules and Regulations for the Construction and Classification of Steel Yachts. Vol. II. Steel Yachts-

Sailing, Auxiliary and Full Power. 1958. Lloyd’s Register of Shipping. London. 149 p.

S

Ships’ side Scuttles. British Standard 3024 : 1947. British Standards Institution. London. 23 p.

Specifications for Paper-Insulated Lead-Sheathed Cables for Electricity Supply. VDE 0255/4. 60 (Engl.)

Translations of VDE – Specifications. Issued by Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

e. V. 1962. VDE-Verlag GmbH, Berlin-Charlottenburg. 12 Seiten.

Specifications for Rubber Insulated and Rubber Sheathed or Plastic Insulated and Plastic Sheathed

Cables for Electricity Supply, including Amendment VDE 0271 b/5.62 (Engl.) Translations of

VDE-Specifications. 1963. VDE-Verlag GmbH, Berlin-Charlottenburg. 16 Seiten.

Standard Qualification for Welding Procedure and Welding Operator. Section IX. ASME Boiler

Construction Code. 1949 Edition. The American Society of Mechanical Engineers. 45 p.

Statutory Instruments. 1952 No 1950 MERCHANT SHIPPING SAFETY. The Merchant Shipping ( Fire

Appliances ) Rules, 1952. 27 p.

Statutory Instruments. 1965 No 1046 MERCHANT SHIPPING SAFETY. The Merchant Shipping ( Pilot

Ladders ) Rules 1965. 14 p.

Statutory Instruments. 1965 No 1104 MERCHANT SHIPPING SAFETY . The Merchant Shipping ( Cargo

Ship Construction and Survey ) Rules 1965. 18 p.

Statutory Instuments. 1965 No 1106 MERCHANT SHIPPING SAFETY. The Merchant Shipping ( Fire

Appliances ) Rules 1965. 52 p.

Statutory Instruments. 1965 No 1525 MERCHANT SHIPPING CIVIL AVIATION SAFETY. The Collision

Regulations ( Ships and Seaplanes on the Water ) and Signals of Distress ( Ships ) Order 1965.

20 p.

Statutory Instruments. 1967 No 172 MERCHANT SHIPPING. The Merchant Shipping ( Tonnage )

Regulations 1967. 22 p.

Statutory Instruments. 1965 No 1105 MERCHANT SHIPPING SAFETY. The Merchant Shipping ( Life-

saving Appliances ) Rules 1965. Published by Her Majesty’s Stationery Office 1965. London.

72 p.

Survey of Fire Appliances. Instructions to Surveyors. 1954. Published by Her Majesty’s Stationery

Office. London. 1954. 85 p.

Survey of Life-Saving Appliances. Instructions to Surveyors. 1959. Published by Her Majesty’s Stationery

Office. London. 1959. 196 p.

Survey of Life-Saving Appliances. Instructions to Surveyors. 1959. Published by Her Majesty’s Stationery

Office. London. 1959. 196 p.

Survey of Life-Saving Appliances. Instructions to Surveyors. 1959 Edition. Supplement No 1. Reinforced

Plastic Lifeboats. 1963. Published by Her Majesty’s Stationery Office. London. 20 p.

Survey of Passenger Ships. Instructions to Surveyors. Volume I. 1956. Published by Her Majesty’s

Stationery Office. London. 285 p.

Survey of Passenger Ships. Instructions to Surveyors. Supplement to Volume I. 1958. Published by Her

Majesty’s Stationery Office. London. 322 p.

Survey of Passenger Ships. Instructions to Surveyors. Volume I. 1961. Published by Her Majesty’s

Stationery Office. London. 319 p.

T

The Application of Electric Arc Welding to Ship Construction M.2. Revised Edition, June 1946. Published

by Her Majesty’s Stationery Office 1946.

The Examination of Arc Welds in the Shipyard M.4. Published by Her Majesty’s Stationery Office 1946.

29 p.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΩΡΕΑ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Αράπη, Κωνστ. Ι. 1956. Ναυτικά Βοηθητικά Μηχανήματα. Πρός χρήσιν των υποψηφίων Ατμομηχανικών

και Μ. Ε. Κ. Α’, Β’ και Γ’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού. Αθήναι. 110 σελίδες.

Αρχαί Προγραμματισμού και Σύγχρονοι Μέθοδοι Μηχανογραφήσεως. Τόμος 1. Οργανισμός α.σ.μ.ε.

Βιβλιοθήκη. Κωδ. Αρ. Εκδόσεως 011271. Αθήναι, Σεπτέμβριος 1971. 144 σελίδες.

Ασημομύτη, Ιωαν. Δημ. 1974. Θέματα Ναυτικής Τέχνης και Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεως. Προς

χρήσιν των υποψηφίων Πλοιάρχων Β’ Τάξεως. Η ύλη εις θέματα συμφώνως

προς το νέον αναλυτικόν πρόγραμμα Π.Δ. 440/1974. Εκδόσεις Ναυτικών και

Τεχνικών Βιβλίων Εμμ. Ν. Σταυριδάκη. Πειραιεύς. 84 σελίδες.

Βούσουρα, Ευθ. Α. 1971. Μηχαναί Εσωτερικής Καύσεως. Θερμικά-Περιγραφή. Κατασκευαστικά.

Αθήναι. 304 σελίδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. MEDITERRANEAN TRIALS ( GREEK TRIALS ). Volume I.

( αγγλικά κείμενα ). Σεπτέμβριος 1986. Πειραιάς. 80 σελίδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. MEDITERRANEAN TRIALS ( GREEK TRIALS ). Volume II.

ANNEXES. ( αγγλικά κείμενα ). Απρίλιος-Μάϊος 1985. Πειραιάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. SHIP CASUALTIES IN THE GREEK SEAS. By Const. A.

Philippou with the assistance of Th. E. Frangoulakis and Alex. C. Philippou. ( αγγλικά κείμενα ).

Ιανουάριος 1985. Πειραιάς. 80 σελίδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ. HELLENIC REGISTER OF SHIPPING. RULES AND REGULATIONS. Αύγουστος 1971.

701 σελίδες.

Ειδική Γλώσσα Εμπορικού και Οικονομικού Προγραμματισμού R.P.G. (REPORT PROGRAM GENERATOR).

Οργανισμός α.σ.μ.ε- Βιβλιοθήκη. Κωδ. Αρ. Εκδόσεως 041271 Αθήναι, Σεπτέμβριος 1971.

69 σελίδες.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1973. Μετάφρασις εκ του

Αγγλικού Κειμένου. American Bureau of Shipping. New York. 776 σελίδες.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ.

Μετάφραση από το Αγγλικό Κείμενο. 1982. American Bureau of Shipping. New York.

Μιμηκόπουλου, Κ. Τεχνική του Πλοίου. Δεύτερον Ἒτος. ΣΣΝΕ Ιδιωτικαί Σχολαί Ἀνεγνωρισμέναι ὑπό τοῦ

Κράτους. 104 σελίδες.

Μπάχα, Αντων. Ι. 1975. ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ. Βιβλιοθήκη Ναυτ. Φροντιστηρίων “ Τρίτων ”. Ἐπί

θεμάτων ὑποψηφίων Πλοιάρχων Β’ Τάξεως Ε. Ν. συμφώνως προς Φ.Ε.Κ. 171-Τεύχος Α’ τῆς

20-6-74. 83 σελίδες.

Νικολάου Νικόλ. Δ. Παραστατική Γεωμετρία. Πρός χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν πρακτικῶν λυκείων καί τῶν

τμημάτων Πρακτικῆς Κατευθύνσεως. Ἒκδοσις Γ ‘. Κεντρική Πώλησις: Βιβλιοπωλεῖον τῆς

“ Ἑστίας ” Ι. Δ. Κολλάρου & Σιας Α.Ε. 189 σελίδες.

Ντούνη, Χρ. Ε. Κανονισμοί Ασφαλείας Εμπορικών Πλοίων. Ναυτικαί & Τεχνικαί Εκδόσεις Αδελφοί Ι. Λιόντη.

Πειραιεύς. 119 σελίδες.

Σιαμαντάς, Δ. 1968. Ασκήσεις Τεχνικς Μηχανικς. Μετά Θεωρίας και Τυπολογίου. Τεῦχος I. Αθῆναι.

159 σελίδες.

Στοιχεία Πλοίου. Ανωτέρα Σχολή Ναυπηγῶν Πειραιῶς 1966. 213 σελίδες.

Τεγόπουλου, Ιωάν. Α. 1968. Σημειώσεις Ειδικής Ηλεκτροτεχνίας. Μέρος I. Βασικαί Αρχαί. Αθῆναι. 191

σελίδες.

Τυπολόγιον Μαθηματικν. Πρός χρῆσιν τῶν Πλοιάρχων καί Μηχανικῶν Ε. Ν. Εκδόσεις Ναυτικῶν &

Τεχνικῶν Βιβλίων Εμμ. Ν. Σταυριδάκη. Πειραιεύς. 31 σελίδες.

Φιλίππου, Κωνσταντίνου Α. 2007. Διαδρομή ενός Αιώνα 1900-2000. Από τα αρχεία και τις αναμνήσεις

του Αλεξανδρου και του Κωνσταντίνου Φιλίππου. Εκδοτική παραγωγή: Τζέϊ & Τζέϊ Ελλάς,

Πειραιάς. 317 σελίδες.

Φιλίππου, Κωνσταντίνου Α. 2007. Διαδρομή ενός Αιώνα 1900-2000. Από τα αρχεία και τις αναμνήσεις

του Αλεξανδρου και του Κωνσταντίνου Φιλίππου. Εκδοτική παραγωγή: Τζέϊ & Τζέϊ Ελλάς,

Πειραιάς. 317 σελίδες. (Αντίγραφο)

Ψαρούδα, Ευαγγ. Δ. Ναυτικαί Τεχνικαί Γνώσεις. Μέρος Α’. Ατμολέβητες-Ατμομηχαναί-Ατμοστρόβιλοι-

Μ.Ε.Κ. Μηχ/τα. Διά τους μαθητάς Α’ Τάξεως Πλοιάρχων Ε.Ν. και Μηχανικούς Νυκτερινῶν

Σχολῶν Εμπ. Ναυτικοῦ-Τεχνικός Ἐκδοτικός Οίκος Ε.Ν. Σταυριδάκης. Πειραιεύς. 216 σελίδες.

Μαύρο λεπτό ντοσιέ με σημειώσεις.