ΔΩΡΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΕΚΛΕΝΗ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΔΩΡΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΕΚΛΕΝΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΕΚΛΕΝΗ

Αρχείο στην αγγλική γλώσσα (ντοσιέ χρώμ. πορτοκαλί).

Apparel manufacturer. Directory 1967 – 68. A Haire Publication. 140 p.

Bouloc, Pierre. 1973. Stratégies pour réussir la direction par objectifs. Les Édition d’ Organisation. Paris.

290 p.

Golden Issue. Sew Matic. Attachments for the Needle Industry. W.T. Gensheimer, Inc., New York. 116 p.

Louzoun, Daniel. 1974. La Méthode des Observations Instantanées. Les editions d’ Organisation – Paris.

Eyrolles éditeur – Paris. 187 pages.

Riebold, Gilbert. 1975. Le Cash Flow. Nouvelle Dimension de Management Audit. Quatrième édition,

revue et augmentée. Les Éditions d’ Organisation. Paris. 252 pages.

SCHEDULE OF STITCHES, SEAMS AND STITCHINGS. BRITISH STANDARD 3870:1965. UDC 687 · 053 · 668.

British Standards Institution. 149 pages.

Schwebke, Phyllis W. & Krohn, Margaret B. 1966, 1970. How to Sew· Leather, Suede, Fur. Revised Edition. The Bruce Publishing Company, New York & Collier-Macmillan Limited, London.

151 pages.

Solinger, Jacob. 1961. Apparel Manufacturing Analysis. Textile Book Publishers, Inc. A. Division of INTER –

SCIENCE PUBLISHERS, INC., NEW YORK. 796 pages.