ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΩΝ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΩΝ

Αντωνιάδης, Αριστομένης & Πανταζόπουλος, Γεώργιος. 2000. Μηχανουργική Τεχνολογία II ( Κατεργασίες

Διαμόρφωσης ). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 1ος Κύκλος. Β’ τάξη. Ειδικότητα: Βιομηχανικών Εγκα-

ταστάσεων. Τομέας Μηχανολογικός. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα.

443 σελ.

Βαρζάκας, Παναγιώτης, Πάσχος, Ιωάννης & Τσελέκας, Πολύδωρος. 2001. Στοιχεία Ηλεκτρονικής. Τεχνικά

Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. Α’ Τάξη 1ου Κύκλου. Τομέας Ηλεκτρολογικός. Οργανισμός

Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα. 262 σελ.

Βούλγαρης, Μελ. Δ. 1995. Μηχανολογικό Σχέδιο. Εκδ. “ Ιων„ – Σ. Παρίκου & Σια Ο.Ε. Αθήνα. 283 σελ.

Βούλγαρης, Μελ. Δ. 1995. Μηχανολογικό Σχέδιο. Εκδ. “ Ιων„ – Σ. Παρίκου & Σια Ο.Ε. Αθήνα. 283 σελ.

Γρυπάρης, Νίκος. 1997. Στοιχεία Βαφικής. Εκδ. “ Grafika„ – Νίκος Ε. Γρυπάρης. Αθήνα. 120 σελ.

Καμενοπούλου, Μάρω & Ρηγόπουλος, Διονύσης. 2001. Σχέδιο με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Υπουργείο

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τεχνικά Επαγγελματικά

Εκπαιδευτήρια. Β’ τάξη 1ου Κύκλου και Α’ τάξη 2ου Κύκλου. Σχεδιασμός Εσωτερικών

Χώρων. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Αθήνα. 306 σελ.

Καρβέλης, Ιωάννης, Μπαλντούκας, Αντώνιος & Ντασκαγιάννη, Αικατερίνη. 2001. Στοιχεία Μηχανών –

Σχέδιο. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τεχνικά

Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. 1ος Κύκλος. Α’ τάξη. Τομέας Μηχανολογικός. Οργανισμός

Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα. 303 σελ.

Καρβέλης, Ιωάννης, Μπαλντούκας, Αντώνιος & Ντασκαγιάννη, Αικατερίνη. 2001. Στοιχεία Μηχανών –

Σχέδιο. Παράρτημα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο. Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. 1ος Κύκλος. Α’ τάξη. Τομέας Μηχανολο-

γικός. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα. 64 σελ.

Κόνιαρης, Γεώργιος & Παπαγεωργίου, Προκόπης. 2001. Σχέδιο Αυτοκινήτου. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. Β’ τάξη

1ου Κύκλου. Ειδικότητα: Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου. Β’ τεύχος. Τομέας

Μηχανολογικός. Αθήνα. 227 σελ.

Παναγιωτίδης, Παναγιώτης & Παπανδρέου, Γεώργιος. 2001. Μηχανολογικό Σχέδιο. Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευ-

τήρια. 1ος Κύκλος. Β’ τάξη. Ειδικότητα: Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. Τομέας Μηχανολο-

γικός. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα. 342 σελ.

Παπαμητσούκα, Βασ. 1982. Μηχανολογικό Σχέδιο. University Studio Press. Θεσσαλονίκη. 296 σελ.

Hergert, Douglas & Kamin, Jonathan. Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς & Αλ. Ι. Τσίτσοβιτς. Εγχειρίδιο

Framework II TM. Μετάφραση της 1ης Αμερικανικής Έκδοσης 1987. Εκδότης Μόσχος

Γκιούρδας, 1989. Αθήνα. 508 σελ.