ΔΩΡΕΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ ΔΟΥΝΙΑΣ ΛΕΩΝ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΔΩΡΕΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ ΔΟΥΝΙΑΣ ΛΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ

Δούνιας Λέων

1. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δ

Δημητρακοπούλου, Ε. ( Διεύθυνσις- Σύνταξις ). 1958. Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας. Αρ. τεύχους

307. 1η Ιανουαρίου 1958 μέχρι και Αρ. τεύχους 341. 11-21 Δεκεμβρίου 1958.

Σελίδες 1176.

Ε

Επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργν WHOS WHO Σχολών Εξωτερικού. 1968. Έκδοσις Συνδέσμου

Επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργών Σχολών Εξωτερικού, Φιλελλήνων 20, Αθήναι.

Σελίδες 112 και Ευρετήριον κατά Εταιρείας.

Κ

Καμαρινού, Κωνστ. Δ. 1948. Αγγλο-Ελληνικόν Λεξικόν Ναυτικών Όρων. Εκδοτικός Οίκος

Α. Ματαράγκα, Θεμιστοκλέους 15, Αθήναι. Σελίδες 270.

Καστελάνος, Σ. & Τσιγγούρης, Ι. 1960. Σημειώσεις Διαλέξεων Κλωστικής Σχολής Μετεκπαιδεύσεως

Εργαζομένων Πειραϊκής Πατραϊκής, Νέα Πέραμος. Αθήναι, Οκτώβριος

1960, Σελίδες 113.

Κατάλογος Κατασκευαστών Μηχανημάτων Ανταλλακτικών & Εφοδίων Κλωστουφαντουργίας.1965.

Textile Review. Έκδοσις του Περιοδικού “ Επιθεώρησις Κλωστοϋφαντουργίας ”. Σελίδες 114.

Κουνέλης Ι. και Υιοί. Μεταλλοβιομηχανία Τιμοκατάλογος. Σελίδες 16.

Κυριτσογιάννη, Ηρακλ. 1931. Η Διπλογραφία άνευ διδασκάλου. ‘Εκδοσις Πρώτη. Εκ των τυπογρα- φικών καταστημάτων Σπύρου Χ. Παπαδάτου ἐν Κερκύρᾳ. Σελίδες 272.

Μ

Μάνθου, Νίκου Γ. . Εμπορευματοχημεία. Τύποις Ν. Αλικιώτη, Ηράκλειον. Σελίδες 143.

Μέγκου, Ευθυμίου Δρόσου. 1945. Η Αναλυτική Χημεία των Φυτικών Δεψικών Υλών. Εν Αθήναις.

‘Εκδοσις Γεωρ. Χ. Καβαλιέρου. Σελίδες 128.

Ν

Νομικού, Νικολάου. 1930. Ο Πρακτικός Δικηγόρος. Εκδοτικός Οίκος “ Ανατολή ”, Μ. Γαρυφαλής

& Α. Λοβέρδος, Πραξιτέλους 7, Αθήναι. Σελίδες 374.

Ο

Οδηγίαι Χρήσεως Καταλόγου 2000-2001 ΔΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ. SKF – ΕΣΚΑΕΦ – ΕΛΛΗΝΟΣΟΥΗΔΙΚΗ Α.Ε.

ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ. Αθήναι. Σελίδες 24.

ΟΔΙΣΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 1950. Συνοπτικός Πίναξ των Μηχανημάτων και λοιπών

υλικών εκ Γερμανικών Επανορθώσεων διαχειρίσεως του ΟΔΙΣΥ. Τεύχος 2ον ( Μεμονωμένα ).

Αθήναι. Απρίλιος 1950. Σελίδες 104.

Π

Πάρρη. Τιμολέοντος Α. 1950. Εισήγησις επι των προβλημάτων και ζητημάτων της Φορτηγού

Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας. Βουλή των Ελλήνων. Διακομματική Επιτροπή Εμπορικής

Ναυτιλίας. Προεδρίᾳ Ι. Βασιλειάδου, Βουλευτού Φθιώτιδος και Φωκίδος. Αθήναι,

Σεπτέμβριος 1950. Σελίδες 16.

Σ

Σμπαρούνης Ι. Αθαν. 1945. Σκέψεις τινες δια μεταπολεμικήν Βιώσιμον Ελλάδα.Εθνικόν Τυπογραφείον. Αθήναι. 191 σελίδες.

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. 1946. Η Ελληνική Βιομηχανία και οι επικριταί της. Β’ ‘Εκδοσις.

Αθήναι. Σελίδες 139.

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. 1947. Η Ελληνική Βιομηχανία κατά το 1946. Σελίδες 74.

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. 1954. Πορίσματα Επιτροπών του εν Πάτραις συνελθόντος

Συνεδρίου Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Ελλάδος. Από 9 -12 Μαου 1954.

Αθήναι. Σελίδες 22.

Τ

Τσαμπήρα, Γεωργίου Σωτ. 1938. Το Παγκόσμιον Εμπόριον υπό Διευθυνομένην Οικονομίαν.

Αθήναι. Τύποις Νικ. Απατσίδη, Μενάνδρου 4. Σελίδες 41.

Υ

φανσις. Μηχανήματα και Α’ Βοηθητικές Ύλες Κλωστοϋφαντουργίας, Πλεκτικής και Βιομηχανίας

Ενδύσεως στην Ελλάδα. Ξένοι οίκοι – Έλληνες κατασκευαστές –Παραγωγοί – Αντιπρόσωποι.

ΟΔΗΓΟΣ 79 – 80. Σελίδες 129.

Φ

Φλωρά, Θεοδώρου Χ. 1914. Αι πρώται βοήθειαι. Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.

Αριθμός 31. Έκδοσις Δευτέρα. Κεντρική πώλησις Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη.

46 οδού Σταδίου – εν Αθήναις. Σελίδες 88.

Φύσσα, Ι. Π. & Πολυζωγόπουλου, Π.Κ. 1937. Ελληνικοί Λιμένες. Πειραιεύς. Σελίδες 296.

Χ

Χαλκιοπούλου, Γ. 1951. Λεξικόν Τεχνικών Όρων εις τέσσαρας γλώσσας. Εκδόσεις Τεχνικού

Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Αθήναι. Σελίδες 886.

Χρηστομάνου, Α.Κ. 1889. Εγχειρίδιον Χημείας. Τόμος Δεύτερος. Οργανική Χημεία. Εν Αθήναις,

παρά τῷ ἐκδότῃ Καρόλῳ Μπέκ. Σελίδες 1105.

Γεωγραφικοί Χάρτες.

  1. Βόλος ( αγγλική γλώσσα)
  2. Δράμα – Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού – Επιτελικός χάρτης της Ελλάδος (Χ.Δ.) Μάρτιος 1934.
  3. The top of the world. Compiled and Drawn in the cartographic section of the NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. Editor Gilbert Grosvenor. October. 1949.
  4. Northwest United States and Neighboring Canadian Provinces. Compiled and Drawn in the cartographic section of the National Geographic Society for the NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. Editor Gilbert Grosvenor. June. 1950.
  5. South America. Compiled and Drawn in the cartographic section of the National Geographic Society for the NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. Editor Gilbert Grosvenor. October. 1950.
  6. The United States of America. The NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. Editor Gilbert Grosvenor. June. 1951
  7. Σε δύο όψεις: 1. Χάρτης Αλβανίας. Έκδοσις οίκου Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ Α.Ε. Αθήναι. 1941.

2. Hellas & Balkan’s Du Sud. Edition M. SALIVEROS. ATHINAI. 1941.

8. North Carolina. South Carolina, Georgia and Eastern Tennessee. Prepared in the map department of the NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY FOR THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. Editor Gilbert Grosvenor, LL. D., Litt. D. 1926.