ΔΩΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΔΩΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

B

Bailey, Jas. 1906-1907. Loom Tuning. Emmott & Company, Limited. London. 137 p.

Bingham, John. 1983. Mastering Data Processing. The Macmillan Press Ltd. 266 p.

C

Cairncross, Alec. 1951. Introduction to Economics. Second Edition. Butterworth & Co. (Publishers) Ltd. London. 592 p.

Card Grinding. In Theory and Practice. Third Edition. Dronsfield Brothers, Ltd. Oldham, England. 141 p.

Carminati, Carlo. 1953. Il Filatore de Cotone. Editore Ulrico Hoepli. Milano. 597 pagine.

Carminati, Carlo. 1960. Il Filatore de Cotone. Editore Ulrico Hoepli. Milano. 1043 pagine.

Carpentry for Beginners (The Woodworker Series). Evans Brothers, Limited. London. 216 p.

Castle, Frank. 1947. A Manual of Practical Mathematics. Revised Edition. Macmillan and Co., Limited. London. 624 p.

Catalogue of Details of Silver and Ribbon Lap Machines. Platt Brothers & Co., Limited. Oldham, England. 56 p.

Charnock, Clement J. The Roving Frame. Manchester & London. 144 p.

Combined Illustrated Catalogue “Machinery Calculations and useful memoranda…. Howard & Bullough Limited, Accrington 1928 (not for sale). 482 p.

D

Dawson’s Guide to the Press of the World. 1966. Wm. Dawson & Sons Ltd. London. 113 p.

Details of the Nasmith Patent Combing Machine-1924 and 1925. Models. Platt Brothers & Company, Limited. Oldham, England. 55 p.

E

Elevations and Plans of Complete Cotton Mills. Brooks & Doxey (1920) Limited, Markers of Textile Machinery, Manchester. 277 p.

G

Garner, Walter. 1949. Textile Laboratory Manual. The National Trade Press, Ltd. London. 478 p.

General Particulars and Calculations relating to Modern Cotton Opening, Mixing and Blowing Machinery. Platt Bros. (Sales) Ltd. Oldham, England. 129 p.

H

Hanton, William A. 1924. Mechanics of Textile Machinery. Longmans, Green and Co. London. 236 p.

Hart, Thomas. Blackburn. Rope Driving or The Transmission of Power by Ropes. 80 p.

Hartsurch, Bruce E. 1950. Introduction to Textile Chemistry. John Wiley & Sons, Inc., New York. Chapman & Hall, Limited, London. 413 p.

K

Kapper, F. 1923. Freileitungsbau Ort snetzbau. Vierte, umgearbeitete Auglage. Druck und Verlag von R. Oldenbourg. München und Berlin. 387 Seiten, Tafeln I und II.

Krautzberger, A. und Co. G.m.b.H. Holzhaufen bei Leipzig. (Κατάλογος προϊόντων, αντιπρόσωπος Α.

Μαντζαβίνος, οδός Κρησίλλα 17, Παγκράτι). 46 Seiten.

L

Le Cuir. Edition Technique. Revue Scientifique et Industrielle. Vol. IV. 1911-1913. 706-900 p.

Le Cuir. Edition Technique. Revue Scientifique et Industrielle, Bi-Mensuelle. Vol. IX. 1920. 678 p.

Vol. XII. 1923. 586 p.

Le Cuir. Edition Technique. Revue Scientifique et Industrielle et Tables des matieres.

Vol. XIII. 1924. 546 p.

Vol. XIV. 1925. 535 p.

Vol. XV. 1926. 545 p.

Vol. XVI. 1927. 557 p.

Vol. XVII. 1928. 552 p.

Vol. XVIII.1929. 556 p.

Vol. XIX. 1930. 465 p.

Vol. XX. 1931. 445 p.

Vol. XXI. 1932. 386 p.

Vol. XXII. 1933. 364 p.

Lomax, James. 1949. Textile Testing. Longmans, Green and Co. London. New York. Toronto. 221 p.

Luzadder, Warren J. 1953. Fundamentals of Engineering Drawing. Third Edition. Prentice-Hall, Inc.

New York. 721 p.

M

Marsh, J. T. 1948. An Introduction to Textile Bleaching. Second Impression. Chapman & Hall Ltd. London. 512 p.

Marsh, J.T. 1948. An Introduction to Textile Finishing. Second Impression. Chapman & Hall Ltd. London. 552 p.

Marsh, J.T. 1950. An Introduction to Textile Finishing. Third Impression. Chapman & Hall Ltd. London.

552 p.

Marshall, Percival. Practical Lessons in Metal in Metal Turning and Screw Cutting. Eighth Edition. Percival Marshall & Co. London. 217 p.

Methods of Test for Textiles. B.S. Handbook No 11. 1949. Edition. British Standards Institution. London. 312 p.

Modern Ring Spinning and Accessories. Cook & Co., Manchester. Ltd. 66 pages and plates.

Moderne Putzerei – Maschinen: Allgemeine Einzelheiten und Kalkulationen über Moderne Mschinen fur die Offnung, Mischung und Wickelbildung von Baumwolle. Platt Bros. (Sales) Ltd. Oldham, England. 131 Seiten.

Morton, W.E. 1949. An Introduction to the Study of Spinning. Longmans, Green and Co. London. New York. Toronto. 245 p.

Multiple Lint Cleaning at Cotton Gins. Effects on Bale Value, Fiber Properties, and Spinning Performance. Marketing Research Report No 601. U.S. Department of Agriculture,

May 1963. 54 p.

Myers, Charles S. Industrial Psychology. Geoffrey Cumberlege Oxford University Press, London. New York. Toronto. 252 p.

N

Nisbet, H. 1914. Preliminary Operations of Weaving. Vol. 1. Preparation of grey or plain warps. Emmott & Co., Limited. London. 388 p.

Nisbet, H. 1924. Preliminary Operations of Weaving. Vol. 2. Preparation of multi – coloured striped warps. Emmott & Co., Limited. London. 283 p.

P

Particulars and Calculations relating to Carding, Combing and Preparing Machinery for Cotton. Platt

Brothers & Co. Limited. Oldham, England. 158 p.

Pickworth, Charles N. 1906. The Indicator Handbook: a Practical Manual for Engineers. Part I. The Indicator: its construction and application. Third Edition. Emmott and Co., Limited. Manchester. London. New York. 130 p.

Practical Roller Covering. Treatise No 15. 4th Edition, 1928. Written and Published by Dronsfield Bros. Ltd. Oldham, England. 87 p.

R

Review of Textile Progress. Vol. 1949. Published jointly by The Textile Institute and The Society of Dyers and Colourists. Manchester. Bradford. 403 p.

Review of Textile Progress. Vol. 2. 1950. Published jointly by The Textile Institute and The Society of Dyers and Colourists. Manchester. Brandford. 482 p.

Rey William. Précis de Practique Lainière. Les Éditions de L’ industrie Textile. Paris 352 p.

Rule, John T., and Watts, Earl F. 1951. Engineering Graphics. Mc Graw – Hill Book C ompany, Inc. London. Toronto. 298 p.

S

Schaffer, Albert. 1949. Handbuch der Färberei. Band I. Technischer Teil. Konradin – Verlag Robert

Kohlhammer. Stuttgart. 638 Seiten.

Schaeffer, Albert. 1949. Handbuch der Färberei. Band II. Wissenschaftlicher Teil. Konradin – Verlag Robert Kohlhammer. Stuttgart. 240 Seiten

Schaeffer, Albert. 1950. Handbuch der Färberei. Band III.Experimeteller Teil. Kornadin– Verlag Robert

Kohlhammer. Stuttgart. 360 Seiten

Smart, Walter Kay, and Mc Kelvey, Louis William. 1950. Business Letters. Third Edition. Harper & Brothers, Publishers New York. 535 p.

Spencer, H. 1914. The Commercial Organisation of Engineering Factories. E. & F. N. Spon, London. Spon & Chamberlain, New York. 221 p.

Staff I.C.S. Advanced Textile Designing. International Textbook Company. Pennsylvania. 27 p.

Staff I.C.S. Fancy Looms and Attachments. 9 B. International Textbook Company. Pennsylvania. 28 p.

T

The Journal of the Textile Institute. Vol. XXIII. February 1932. No 2. The Textile Institute. Manchester. Pages T17 – A104.

The Northrop Automatic Loom. 1908. The British Northrop Loom Co. Ltd. Blackburn. 56 p.

Thornley, Thomas. 1921. Cotton Waste. Its production, manipulation and uses. Second Edition, revised and enlarged. Scott Greenwood & Son. London. 400 p.

Topham, Alfred F. 1948. Principles of Company Law. Eleventh Edition. London, Butterworth & Co. (Publishers) Ltd. 443 p.

Tweedales & Smalley (1920), Ltd., makers of Machinery for Opening, Preparing, Spinning & Doubling Cotton, etc., Castleton, Manchester. 1925. 236 p.

Tweedales & Smalley (1920), Ltd. Machines pour la Préparation, la Filature et la Retorderie du Coton, etc., Castleton, Manchester. 1928. 274 p.

W

Watson, William. 1947. Advanced Textile Design. Third Edition. Longmans, Green and Co. London. New York. Toronto. 519 p.

Watson, William. 1948. Advanced Textile Design. Third Edition. Longmans, Green and Co. London. New York. Toronto. 519 p.

Watson, William. 1949. Textile Design and Colour. Fifth Edition. Longmans, Green and Co. London. New York. Toronto. 513 p.

Watson, William. 1949. Textile Design and Colour. Fifth Edition. Longmans, Green and Co. London. New York. Toronto. 513 p.

Whittaker, C. M. (editor). 1949. The Fibro Manual. Sylvan Press. London. 311 p.

Whitwam, J. H. 1920. Textile Calculations. Manufacture and Mechanism. Sir Isaac Pitman and Sons, Limited. London. Bath. Melbourne. Toronto. New York. 427 p.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΤΕΠΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

(στις κούτες αποθήκευσής τους αναγραφόταν η ένδειξη «κάτω από βιβλία δωρεάς

Βασ. Παναγιωτόπουλου»)

A

Apparate zur PH Messung. F. & M. Lautenschlager G. m.b.H. 12 Seiten.

B

Badische Anilin – & Soda – Fabrik, Ludwigshafen /Rhein. Färbungen auf Chromleder/Teintures sur cuir tanné au chrome/Dyeings on chrome leather.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik, Ludwigshafen am Rhein. Bleiche von vegetabilischem Leder.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik, Ludwigshafen am Rhein. Cellitonechtfarbstoffe auf Lammfell.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik, Ludwigshafen am Rhein. Luminfarbstoffe auf Chromleder und Vegetabilisch – Synthetisch gegerbtem Leder. Musterteil.

Baird Chemicals for Industry. The J. M. Baird Company. Export Department. 254 West 31st Street, New York, U.S.A. 63 p.

Bayer. Symbole de confiance. Les chimistes travaillent pour demain.

Bennett, G.A.1948. An Introduction to Auromatic Weaving. Harlequin Press Co. Ltd. Manchester & London.208 p.

Bennett, G.A.1948. An Introduction to Auromatic Weaving. Harlequin Press Co. Ltd. Manchester & London.208 p.

Bergen Von Werner, Krauss Walter. 1942. Textile Fiber Atlas. A Collection of Photomicrographs of old and new Textile Fibres. Textile Book Publishers, Inc. New York 38 p.

Bericht des Verbandes Alter Herren des Vereins “ Eichenkreuz zu Freiberg in Sachsen 1914-1929. 51 Seiten.

Bond, Fred. 1960. Better Color Movies. (First Edition 1948, Second Edition 1955. Third Edition 1960). Ziff – Davis Publishing Company. New York. 159 p.

Bonnafous E. 1949. L’ Eclairage Moderne par tubes luminescent et Fluorescents. Technique et Vulgarisation. Paris. 97 p.

Bouvart, C., Ratinet, A. 1946. Nouvelles Tables de Logarithmes. Librairie Hachette. Paris. 176 p. + supplément 47 p.

Brion, G. und Vieweg, V. 1933. Starkstrommeßtechnik. Ein Handbuch für Laboratorium und Praxis. Verlag von Julius Springer. Berlin. 458 Seiten.

Brucher, E. 1931. Baumwollspinnerei. b) Praxis des Baumwollspinners. Verlag von Julius Springer. Berlin. 413 Seiten.

C

Carpenter, C. – U. 1917. Comment organiser les Usines et Entreprises pour réaliser des Benefices. Traduit et adapté de l’ anglais avec l’ autorisation de l’ auteur par Serge Heryngfel. Librairie Polytechnique, Ch. Béranger, Editeur. Paris. 253 p.

Cator Léonce. Précis Élemantaire de Droit Commercial. Les Éditions Foucher. Paris. 143 p.

Cotton Board Productivity Centre. 1959. 1962.

Cotton Spinning. Productivity Team Report, Anglo– American Council of Productivity. 121 p.

Cotton Spinning. Compiled by J. J. Berliner & Sraff. New York. 67 p.

D

Dantzer, James. Manuel de Filature. Deuxième Partie. Culture, Rouissage, Teillage, Broyage et Filature du Lin. Deuxième Édition. Librairie Bernard Tignol – Gauthier – Villars et Cie, successeurs. Paris. 124 p.

Dantzer, James. Manuel de Filature Troisième Partie. Filature du Lin. Deuxième Édition. Librairie Bernard Tignol – Gauthier – Villars et Cie, successeurs. Paris. 120 p. (Μωϋσίδης)

Dantzer, James, Prat, de, D. 1930. Traité de Fabrication des Fils de Fantaisie. Deuxième Édition. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. Paris et Liège. 112 p.

Dantzer, James. 1931. Traité pratique de Tissage Mécanique. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. Paris et Liège. 122 p.

Dantzer, James, Prat, de D. 1949. Les Tissus. I. Tissus Classiques. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. Paris et Liège. 145 p. (Μωϋσίδης)

Dantzer, James, Prat, de D. 1949. Les Tissus.II. Tissus Spéciaux. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. Paris et Liège. 178 p. (Μωϋσίδης)

Dantzer Robert. Étude sur le travail de La Laine Cardée. 2nd Édition. Publié par Les Éditions de L’ industrie Textile. 384 p.

Dantzer, Robert, Renouard, Alfred. Étude sur l’ Industrie de l’ Effilochage des chiffons de laine, cotton, lin. etc. 377 p.

Das Färben von Leder und Pelzen. Leopold Cassella & Co. G. m. b. H. Zweite Auflage. 1910. Frankfurt a. M. 83 S.

Deltheil, Robert. 1947. Cours de Mathématiques Générales. I. Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 383 p.

Deltheil, Robert. 1947. Cours de Mathématiques Générales. II. Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 388 p.

Deltheil, Robert. 1949. Problèmes de Mathématiques Générales. I. Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 208 p.

Die Färberei des Chromleders mit den Farbstoffen von Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. No 3536.

Duvivier, Six & Senacq. 1932. Fourniture et Taillage d’ Engrenages pour toutes industries. 6 ième Édition. 35 p.

E

Eppendahl, Fr. 1920. Betriebspraxis der Baumwollstrangfärberei. Verlag von Julius Springer. Berlin. 117 Seiten.

Erba Carlo. 1971. Chemicals. Milano Italy. 482 p.

Europa Meeting ’85. 22 – 23.5. Schlafhorst.

Evans Mary, A. M., Beers Ellen McGowan, PH.D. 1939. A Guide to Textiles. John Wiley & Sons, Inc. New York, Chapman & Hall, Ltd. London. 233 p.

Eve, Georges. 1946. Physique. Éditions Magnard. Paris. 312 p.

Eve, Georges. 1947. Physique. Éditions Magnard. Paris. 512 p.

F

Farbenfabriken Bayer. 1959. Tanigam.

Fox, Thomas W. 1907. The Mechanism of Weaving. Macmillan and Co., Limited. New York. 593 p.

Fuhrmann. 1735 – 1960. 118 p.

G

Gansser, August. 1917. Dr. August Gansser Taschenbuch des Gerbers. Unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitet von Ing. Josef Jettmar. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt. Leipzig. 325 Seiten.

Ganswindt, A. 1916. Die Gerb=und Farbextrakte. A. Hartleben’s Verlag. Wien, Leipzig. 216 Seiten.

Griffin, T. F. 1953. Practical Worsted Combing. The National Trade Press Ltd. London. 169 p.

Gröber, H. 1928. H. Rietschels Leitfaden der Heiz – und Lüftungstechnik. Achte verbesserte Auflage von Prof. Dr. – Ing. Heinrich Gröber mit einem Abschnitt über Hygiene von Prof. Dr. med. J. Bürgers. Verlag von Julius Springer. Berlin. 319 Seiten.

H

Hansa – Extrakte. Zweite Auflage. 1934. Hansa – Extrakt – Werk G.m.b.H. Mannheim – Waldhof. 32 Seiten.

Hartmann, Wilh. 1913. Die Maschinen – Getriebe. Erster Band. Deutsche Verlags – Anstalt. Stuttgart und Berlin. 492 Seiten.

Hearle, J. W. S. Tomorrow’s Yarns. Manufacture and Markets. 426 p.

Horsfall, R. S, Lawrie, L. G. 1946. The Dyeing of Textile Fibres. Second Edition completely revised. Chapman & Hall Ltd. London. 438 p.

Houghtocuir. Les produits Houghton dans l’ industrie du cuir. Novembre 1951. Numéro I. 43 p.

Hullebroeck A. 1931. La Preparation du Tissage et en particuliaire du Tissage de Coton. Deuxième Édition. Librairie Polytechnique, Ch. Béranger. Paris et Liège. 348 p.

Hullebroeck, Adolphe, Léonard, Albert. 1949. Analyse des tissus. Traité pratique. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. Paris et Liège. 142 p.

I

Innes F. James. 1948. The Cotton – Spinner’s Pocket Book. Fourth Edition. Sir Isaak Pitman & Sons, Ltd. London. 167 p. (πολύ μικρό βιβλιαράκι)

Internationale Baumwolltest – Tagung, Bremen 1980. Faserinstitut Bremen e.V. Bremer Baumwollbörse.

International Cottontest – Conference, Bremen 1982. Faserinstitut Bremen e.V. Bremer Baumwollbörse.

International Cotton Conference, Bremen 1986. Faserinstitut Bremen e.V. Bremer Baumwollbörse.

J

Jones, Bernard E. 1917. The Complete Woodworker. Cassell and Company, Ltd. London, New York, Toronto and Melbourne. 408 p.

K

Kalle & Co., Aktiengesellschaft . Anilinfarben – Fabrik. Färbungen auf Sumachleder. No 1334.

Kalle & Co., Aktiengesellschaft . Anilinfarben – Fabrik. Brauntöne auf Sumachleder. Nuances brunes sur cuir au sumac. No 1335.

Kaolin Clays and their Industrial uses. 1955. J. M. Corporation. New York. 214 p.

Kershaw, S. 1947. Wool. From the raw material to the finished product. Sixth Edition. Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd. London. 127 p.

Kugellager Gehäuseenheiten. Katalog 517. Schaeffler Wälzlager oHG. Homburg (Saar). 356 Seiten.

Kuhlmann . Établissements Kuhlmann Paris . Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunies. Colorants pour cuir au chrome. Dyestuffs for chrome leather. Farbstoffe für Chromleder. No 97 – ED.

Kyser, Herbert. 1932. Die elektrische Kraftübertragung. Zweiter Band. Die Niederspannungs – und Hochspannungs – Leitungsanlangen. Dritte vollständig umgearbeitete und erweiterte Auflage. Verlag von Julius Springer. Berlin. 490 Seiten.

L

L’ Éclairage Artificiel Moderne des ateliers textiles. Les éditions de l’ industrie textile. Paris. 47 p.

Labriffe, Ch. et Labriffe, Sylvain. 1927. Manuel de Tissage. Mise en carte. – Lisage. Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 288 p.

Labriffe, Ch. et Labriffe, Sylvain. 1948. Manuel de Tissage. Tissus complexes. Deuxième Édition. Revue et mise à jour. Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 424 p.

Labriffe, Ch. et Labriffe, Sylvain. 1950. Manuel de Tissage. Première Partie. Matières Textiles et Filés. Troisième Édition revue et mise à jour. Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 363 p.

Labriffe, Ch. et Labriffe, Sylvain. 1950. Manuel de Tissage. Deuxième Partie. Tissage et tissus simples. Troisième Édition revue et mise à jour. Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 685 p.

La filière cotton en Grèce. Janvier 1994. CFDT/SEE. 148 p.

Laird, I. 1949. Healds for Weaving. Emmott & Co. Limited. Manchester. 119 p.

Ledertreibriemen. Ihre Fabrikation, Prüfung und Behandlung. Berlin 1911. Union Deutsche Verlagsgesellschaft Zweigniederlassung Berlin. 165 Seiten.

Lemoine, J., Guyot, J. 1946. Cours de Physique. Optique. Librairie. Vuibert. Paris. 500 p.

Löbl, Oskar. 1933. Erdung, Nullung und Schutzschaltung nebst Erläuterungen zu den Erdungsleitsätzen. Verlag von Julius Springer. Berlin. 111 Seiten.

Loir J. 1930. Texte.Théorie du Mouvement des Boîtes dans les Métiers a tisser à plusieurs Navettes. Joannès DESVIGNE et ses fils. Lyon Éditeurs. 114 p.

Loir J. 1930. Texte.Théorie du Mouvement des Boîtes dans les Métiers a tisser à plusieurs Navettes. ALBUM de 87 Planches. Joannès DESVIGNE et ses fils. Lyon Éditeurs.

Low, David Allan & Bevis, Alfred William. 1918. A. Manual of Machine Drawing and Design. Fourteenth Impression. Longmans, Green and Co. New York. Bombay, Calcutta and Madras. 407 p.

M

Maschinenfabrik Turner. Aktien=Gesellschaft Frankfurt a. Main. Gerberei=Maschinen. 162 Seiten.

Meunier, Louis & Vaney, Clément, avec la collaboration de mm. Dr. P. Chambard, Dr. C. Castellu, Dr. A. Jamet et R. Loos. 1951. La Tannerie. Étude, Préparation et Essai des matières premières, Théorie et Pratique des différentes méthodes actuelles de Tannage. Examen des produits fabriqués Tome I. Troisième Édition. Gauthier-Villars, Imprimeur-Éditeur. Paris. 908 p.

Meunier, Louis & Vaney, Clément, avec la collaboration de mm. Dr. P. Chambard, Dr. C. Castellu, Dr. A. Jamet et R. Loos. 1952. La Tannerie. Étude, Préparation et Essai des matières premières, Théorie et Pratique des différentes méthodes actuelles de Tannage. Examen des produits fabriqués Tome II. Troisième Édition. Gauthier-Villars, Imprimeur-Éditeur. Paris. 583 p.

P

Pastouriaux, L., Varoquaux, A. avec la collaboration de M. Bellier. 1947. Électricité Industrielle. Librairie Delagrave. Paris. 434 p.

Pastouriaux, L., Varoquaux, A. 1948. Électricité Industrielle. Librairie Delagrave. Paris. 373 p.

Pendleton, Allfred M. & Moore, Vernon P. 1967. Ginning Cotton to Preserve Fiber Quality. The Effect of Trash and Moisture on Quality Ginning. U.S. Department of Agriculture. ESC – 560 Federal Extension Service. 18 p.

Perrigo, Oscar E. 1916. Lather Design, Construction and Operation with practical examples of Lathe work. Crosby Lockwood & Son, London & The Norman W. Henley Publishing Co, New York. 469 p.

Poncelet, Auguste. 1927. La filature anglaise. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. Paris et Liège. 373 p.

Prat, de D. 1921. Traité de Tissage au Jacquard. Librairie Polytechnique Ch. Béranger, Éditeur. Paris et Liège. 394 p.

Prat, de D. 1938. Précis de blanchiment teinture, impression et apprêts des tissus. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. Paris et Liège. 175 p.

Priault, Mm. L., Thomas, Ch. Traité du Renvideur pour Laine Cardée. 2e Édition. Les Éditions de l’ Industrie Textile. Paris. 339.

R

Roth, Arnold. 1938. Hochspannungs – technik. Zweite, vollständig neubearbeitete und vermehrte Auflage. Herausgegeben unter Mitwirkung von Professor Alfred Imhof. Verlag von Julius Springer. Wien. 624 Seiten.

S

Scientific Testing – Control – Research Institutes and Laboratories in Greece 1960. Greek Productivity Centre. Athens. 24 p.

Schœder, J. von. 1908. Einfache Methode zur Bewertung der Gerbmaterialien. Drittes Tausend. Im Selbst verlag der Erben. Freiberg. 58 Seiten.

Schüz, E., und Stotz, R. 1930. Der Temperguß. Verlag von Julius Springer. Berlin. 390 Seiten.

Sewig, Rudolf. 1938. Handbuch der Lichttechnik. Erster Teil. Grundlagen . Lichtquellen . Lichtmessung . Baustoffe. Verlag von Julius Springer. Berlin. 425 Seiten.

Sweig, Rudolf. 1938. Handbuch der Lichttechnik. Zweiter Teil. Beleuchtungstechnik. Verlag von Julius Springer. Berlin. 1056 Seiten.

Siemens – Schuckertwerke Aktiengesellschaft. Moteurs.

SIEMENS – STANDARD PRODUCTS. General Catalogue 1965. Siemens – Schuckertwerke Aktiengesellschaft. Berlin. Erlangen.

Speakman, A. J. 1951. Work Study and Incentives. An Introduction. Emmott & Co. Limited. Manchester. 90 p.

Stearns K. John. 1948. Woolen and Worsted Looms. Published by INTERNATIONL TEXTBOOK COMPANY. Scranton, Pa. 54 p.

Stiel, Wilhelm. 1930. Elektrobetrieb in der Textilindustrie. Verlag von S. Hirzel in Leipzig. 652 Seiten.

Stiel, Wilhelm.1932. Les commandes électriques dans l’ industrie textile. Traduit de l’ allemande par M. Varinois. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. Paris et Liège. 795 p.

Synthetische Gerbstoffe. Neradol, Tamol, Ewol, Ordoval, Gerbstoff F. Chromprä parate für Einbadgerbung

Kalialaun. I. G. Farbenindustrie A. G. Werke: Badische Anilin – & Soda – Fabrik, Ludwigschafen an Rhein. 1926.

T

The Bradford Textile Society. The Jurnal 1966-67. 136 p. 1xxxix ads.

The Forestal Land, Timber & Railways Co., Ltd. Περιλαμβάνει κείμενα μεταφρασμένα στα ελληνικά & παρουσιάζει ενδιαφέρον.

The Gentle Ginning System. Lummus Industries, Inc.

The “Mercury” Dictionary of Textile Terms. Compined by the staff of “Textile Mercury”. Published by Textile

Mercury Limited. Manchester. 524 p.

The Torrington Company. Service Catalogue.

Thiele, Ludwig. 1907. Bibliothek der gesamten Technik. 28 Band. Die Fabrikation von Leim und Gelatine. Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig. Hannover. 158 Seiten.

The Turner Tanning Machinery. Special Catalogue of Machines. England. 44 p.

Toray TETORON. Technical Service Manual Weaving 1962. Toyo Rayon Co., Ltd. Japan. 45 p.

Toray TETORON. General PropertiesTechnical Service Manual. Toyo Rayon Co., Ltd. Japan. 44 p.

Toray TETORON. Spinning. Toyo Rayon Co., Ltd. Japan. 41 p.

W

Wagnon, Antoine. 1944. Le Triage des Laines à Roubaix – Tourcoing. 3e Édition. Éditions Georges Frère. Tourcoing. 106 p.

Wiernsberger, J. 1926. Aide – mémoire du Filateur et de l’ Ingénieur Textile. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. Paris. 232 p.

Williams, D.R.H. 1946. Costing in the wool textile and other industries. Emmott & Co. Limited. London. 100 p.

Williams, D.R.H.1947. Machinery, Management and Control in a Wool Textile Factory. Emmott & Co. Limited. Manchester. 245 p.

Wingate, Isabel. 1947. Textile Fabrics and their selection. Revised Edition. Prentice – Hall, Inc. New York. 624 p.

Worrall, J. The British & Dominion John Worrall Limited Oldham Textile Industry (excluding Lancashire & Yorkshire). 530 p.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Αγγλο – Αμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης. Δεύτερη έκδοση. Αναθεώρηση 1988. Michael Gorman και Paul W. Winkler σε μετάφραση Μερσίνη Μορελένη – Κακούρη. Τόμος 1ος. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. 1944. 391 σελίδες.

Αναστασιάδης Κ. Ηλίας. 1937. Ελληνικόν Εμπορικόν Δίκαιον. Τόμος 1ος. Έκδοσις 4η. Τυπογραφείον Κ. Λ. Κυριακούλης. Αθήναι. 1017 σελίδες.

Αναστασιάδης Κ. Ηλίας. 1937. Ελληνικόν Εμπορικόν Δίκαιον. Τόμος 2ος. Ναυτικόν Δίκαιον. Έκδοσις 4η. Τυπογραφείον Κ. Λ. Κυριακούλης. Αθήναι. 452 σελίδες.

Αναστασιάδης Κ. Ηλίας. 1938. Ελληνικόν Εμπορικόν Δίκαιον. Τόμος 3ος. Πτώχευσις. Έκδοσις 2α. Τυπογραφείον Κ. Λ. Κυριακούλης. Αθήναι. 465 σελίδες.

Ανδρεάδης Γ. Στρατής. 1942. Διοικητικόν Δίκαιον. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία. Α.Ε. Αθήναι. 72 σελίδες.

Γιαννουλάτος Ν. μετάφραση από τον Schumpeter Joseph. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών και Δογμάτων. Εκδότης Αργύριος Παπαζήσης. Αθήνα. 196 σελίδες.

Γκιζέλης Κωνσταντίνος Δ. Πίνακες Ανατοκισμού – Ράντων Χρεωλυσίας. Έκδοσις Κ. Γκιζέλη. Αθήνα. 40 σελίδες.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. 1957. Εξελίξεις και προβλήματα της Ελληνικής Βιομηχανίας. Α’. Βαμβακουργία. Μωϋσίδης. Αθήναι. 78 σελίδες και 14 πίνακες.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ιούλιος 1960. Εξελίξεις και προβλήματα της Ελληνικής Βιομηχανίας. Β’ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ. 80 σελίδες.

Δαλιέτος Γ. Ι. 1944. Εμπορευματολογία. Αργύρης Παπαζήσης. Αθήναι. 419 σελίδες.

Θεοφανόπουλος Δημ. 1936. Σύστημα Ρωμαικού Δικαίου. Ενοχικόν Δίκαιον. Έκδοσις 8η. Εκδότες: Δημ. Ν. Τζάκας, Στέφ. Δελαγραμμάτικας & ΣΙΑ. Αθήναι 432 σελίδες.

Καλιτσουνάκης Δημήτριος. 1929. Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας. Διεθνές Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη. Αθήνα. 312 σελίδες.

Καλιτσουνάκης Δημήτριος. 1945. Εφηρμοσμένη Οικονομία. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήνα. 376 σελίδες.

Καλιτσουνάκης Δημήτριος. 1925. Πολιτική Επιστήμη. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη. Αθήνα. 288 σελίδες

Καλογερόπουλος Σ. Στρατής. 1944. Γενικαί Αρχαί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου κατά το ισχύον Δίκαιον και τον Αστικόν Κώδικα. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 136 σελίδες.

Καλογερόπουλος Σ. Στρατής. 1942. Εγχειρίδιον Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου. Τεύχος Α’. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 96 σελίδες

Καρανίκας Κωνσταντίνος. 1945. Γεωπολιτική και Γεωοικονομία. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 226 σελίδες.

Κεραμίδας Γ. Τριαντάφυλλος. 1930. Οικονομία Μαθηματικά Βραχυπρόθεσμοι Οικονομικαί Πράξεις. Τύποις εταιρείας “ Π. Δ. Σακελλάριος”. Εν Αθήναις. 205 σελίδες.

Κεραμίδας Γ. Τριαντάφυλλος. 1929. Χρηματιστήρια Αξιών. Τύποις εταιρείας “ Π. Δ. Σακελλάριος”. Εν Αθήναις. 212 σελίδες.

Κερασσιώτη, Π. Γ. 1947. Συνθετικές Ίνες. 187 σελίδες.

Κουτρουμάνος, Π. & Δαδιώτης, Δ. 1985. Καθαριστήριο Εκκονισμένου Βαμβακιού Lint Cleaner. Περιγραφή – λειτουργία – επίδραση – ρυθμίσεις – λίπανση – προβλήματα. Οργανισμός Βάμβακος. Διεύθυνση: Εκ/σεως – Εκ/ρίων. Τμήμα: Εκ/ρίων & Εκ/σεως. 38 σελίδες.

Κωνσταντινίδη, Αριστείδη Ε. 1982. Η πρόληψη του εργατικού ατυχήματος (Θεωρία και Βασικοί Κανόνες). Β’ Έκδοση. 314 σελίδες.

Λουκαῒτη, Βασιλείου Δ. 1950. Νηματολογία. 88 σελίδες και Πίνακες.

Νέζος Γ. Ανδρέας. 1940. Λογιστική Ι. Γενικαί Αρχαί. Λιθογραφείον Β. Δ. Πετρής. Αθήναι. 223 σελίδες.

Πολυχρονιάδης Δ. Κ. 1942. Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου. Εκδότης Αργύρης Παπαζήσης. Αθήναι. 109 σελίδες.

Πολυχρονιάδης Δ. Κ. 1942. Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου. Βιβλιοπωλείον Αργύρης Παπαζήσης. Αθήναι. 396σελίδες.

Ρηγόπουλος Θ. Αλέξανδρος. 1957. Τά ρια καί βιομηχανοποίησις ατν. Μωϋσίδης. Αθήναι. 65 σελίδες.

Σιδέρις Δ. Α. 1945. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών. Εκδότης Αργύρης Παπαζήσης. Αθήναι. 109 σελίδες.

Σπουργίτης Ν. Αναστάσιος. 1929. Τραπεζιτικά – Συναλλαγματικά και διάφορα μελετήματα. Ελληνική Τυπογραφία Γ. Χ. Περγαμάλης. Αθήναι. 1077 σελίδες.

Τάγκα Χ. Π. Τεχνολογική Μελέτη ποικιλιών βάμβακος. 1951. Έκδοσις δαπάναις Οργανισμός Βάμβακος. 78 σελίδες.

Τριανταφυλλάκος Παν. Στοιχεία Αστικού Δικαίου. Εμπράγματον, Οικογενειακόν, Κληρονομικόν. Αθήναι. 63 σελίδες.

Τριανταφυλλάκος Παν. Στοιχεία Αστικού Δικαίου. Γενικαί Αρχαί. Αθήναι. 154 σελίδες.

Τσιμάρας Ν. Μάριος. 1944. Θεωρία του Κόστους. Μονογραφίαι Οικονομικής των Εκμεταλλεύσεων. 4. Εκδότης Αργύρης Παπαζήσης. Αθήναι. 102 σελίδες.

Τσιμικάλης Α. Α. 1949. Μελέται εκ του δικαίου των Τραπεζών. Αθήναι. 211 σελίδες.

Φωτιάς Γ. Ν. 1943. Συντελεσταί δράσεως των επιχειρήσεων. Εργασία Κεφάλαιον. Έκδοσις Β’. Εκδότης Αρύρης Παπαζήσης. Αθήναι. 212 σελίδες.

Χαλά, Μιχαήλ Ν. 1914. Αυτοδίδακτος Λογιστική και Διπλογραφία. Τμήμα Α’. Εν Αθήναις Τυπογραφείον Δημητρίου Μ. Δελή. 175 σελίδες και 78 επιπλέον σελίδες με έγγραφα παραλαμβανόμενα προς μελέτην”.

Χαριτάκης Γεώργιος. 1939. Θεωρητική Κοινωνική Οικονομία. Τεύχος Δεύτερον. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 99 σελίδες.

Χαριτάκης Γεώργιος. 1939. Θεωρητική Κοινωνική Οικονομία. Τεύχος Δεύτερον. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 164 σελίδες.

Χαριτάκης Γεώργιος. 1939. Θεωρητική Κοινωνική Οικονομία. Τεύχος Τρίτον. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 124 σελίδες.

Χαριτάκης Γεώργιος. 1940. Θεωρητική Κοινωνική Οικονομία. Τεύχος Τέταρτον. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 117 σελίδες.

Χαριτάκης Γεώργιος. 1940. Θεωρητική Κοινωνική Οικονομία. Τεύχος Πέμπτον. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 59 σελίδες.

Χαριτάκης Γεώργιος. 1940. Θεωρητική Κοινωνική Οικονομία. Τεύχος Έβδομον. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 111 σελίδες.

Χαριτάκης Γεώργιος. 1941. Θεωρητική Κοινωνική Οικονομική. Εισαγωγή. Τεύχος Πρώτον. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 188 σελίδες.

Χαριτάκης Γεώργιος. Θεωρητική Κοινωνική Οικονομία. Ερωτηματολόγιον εξετάσεων. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 19 σελίδες.

Χαριτάκης Γεώργιος. Θεωρητική Κοινωνική Οικονομία. Ερωτηματολόγιον εξετάσεων. Δια τας τμηματικάς εξετάσεις του Α΄. έτους. Λιθογραφείον Β. Α. Πετρή. Αθήνα. 15 σελίδες.

Χριστοδουλόπουλος Πίνδαρος. 1945. Εισαγωγικά μαθήματα εις την Θεωρητικήν Πολιτικήν Οικονομίαν. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 140 σελίδες.

Χυτήρη, Τηλέμαχου Μ. 1983. Παραγωγή Βαμβακιού Νημάτων, 1961 -1981. Οργανισμός Βάμβακος. Διεύθυνση Μελετών – Εμπορίου. 14 σελίδες και 10 Πίνακες.

Gide Charles. 1942. Αρχαί Πολιτικής Οικονομίας. Δ’. ‘Εκδοσις. Τόμος Αα. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 80 σελίδες.

Gide Charles. 1942. Αρχαί Πολιτικής Οικονομίας. Δ’. ‘Εκδοσις. Τόμος Αβ. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 81 – 160 σελίδες.

Gide Charles. 1942. Αρχαί Πολιτικής Οικονομίας. Γ’. ‘Εκδοσις. Τόμος ΙΙ. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 161 – 320 σελίδες.

Gide Charles. 1941. Αρχαί Πολιτικής Οικονομίας. Γ’. ‘Εκδοσις. Τόμος ΙΙΙ. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 321 – 448 σελίδες.

Gide Charles. 1942. Αρχαί Πολιτικής Οικονομίας. Δ’. ‘Εκδοσις. Τόμος ΙV. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 449 – 592 σελίδες

Gide Charles. 1942. Αρχαί Πολιτικής Οικονομίας. Δ’. ‘Εκδοσις. Τόμος V. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 593 – 720 σελίδες

Quesnay François. 1940. Οικονομικά έργα. Μετάφρασις Γ. Ζωιτόπουλου. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 148 σελίδες.

Spain O. Αι βασικαί θεωρίαι της Κοινωνικής Οικονομικής. Τόμος Ι. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 152 σελίδες.

Spain O. Αι βασικαί θεωρίαι της Κοινωνικής Οικονομικής. Τόμος ΙΙ. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 153 – 164 σελίδες.

Weber A. Εισαγωγή εις την σπουδήν της Κοινωνικής Οικονομικής. Εκδότης Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι. 78 σελίδες.