Ναυτιλίας » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Ναυτιλίας

TICCIH. The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. Maritime  Technologies. Transactions of the 10th International Conference, June 1997, TICCIH Greek Section, Athens 2000, 364 pages.

Καρδάσης Βασίλης. Απο του ιστίου εις τον ατμόν. Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1858 – 1914. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1993.

Το έργο ασχολείται με τη μετάβαση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας από τα ιστιοφόρα στα ατμοκίνητα πλοία. Η προσαρμογή της ελληνικής ναυτιλίας στα πρότυπα που έθεσε η εξέλιξη της δυτικοευρωπαϊκής τεχνολογίας με την εφαρμογή του ατμού, υποβοήθησε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας, οδήγησε στη συγκρότηση της τάξης των Ελλήνων εφοπλιστών και στη συσσώρευση του ναυτικού κεφαλαίου.